Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak

SZJA adóalap-kedvezmények
március 22, 2021
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA
április 1, 2021

Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak

Abban az esetben kérhetünk fizetési kedvezményt, ha valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudjuk teljesíteni befizetési kötelezettségeinket.

Fizetési kedvezményt a fizetési kötelezettség:

 • halasztására,
 • részletfizetésére,
 • mérséklésére illetve elengedésére, lehet kérni.

 

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet a FAM01 űrlapon lehet benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózónak az eljárásban minden beadványát, nyilatkozatát elektronikusan kell benyújtania.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztüli beküldését, vagy dönthetnek a papíralapú beküldés mellett is, levél formában vagy a NAV internetes honlapján az

Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban elérhető adatlap kitöltésével.

Papíralapú kérelmeket az illetékes megyei Adó- és Vámigazgatóság Fizetési Kedvezmények Osztályára kell benyújtani.

Az elsőfokú eljárás illetékmentes.

 

Automatikus részletfizetés

Miért is előnyös?

A NAV pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. Nem kell sok oldalas kérelmet kitölteni, csupán jelölnünk kell az első oldalon, hogy automatikus részletfizetést kérünk, és a  Nyilatkozat oldalon azt kell beírnunk hány hónapra szeretnénk a részletfizetést, ennyi az egész.

Ki kérheti?

Azon magánszemélyek – ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is –  jogosultak, akiknek az adótartozása nem haladja meg az 1 000 000 forintot.

A részletfizetés:

 • naptári évente egy alkalommal,
 • legfeljebb 12 hónapos futamidőre kérhető

Milyen adónemekre nem kérhető részletfizetés?

 • a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére,
 • a levont jövedelemadóra,
 • és a magánszemélytől levont járulékokra.

Érvényét veszíti az automatikus részletfizetés:

 • ha az adózó a részleteket nem teljesíti.
 • ebben az esetben a még fennálló tartozást késedelmi pótlékkal együtt, egy összegben kell megfizetni.

 

Tartozás mérséklése, elengedése

 • Adó csak magánszemélyeknél mérsékelhető vagy engedhető el, de ekkor sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozás mérséklésére vagy elengedésére.
 • Magánszemély adózónál a kérelem elbírálásakor a NAV azt mérlegeli, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését.
 • Az egyéni vállalkozó kérelmét az abban hivatkozott indokokra figyelemmel bírálja el a NAV. Ilyen indok lehet a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, illetve a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. De kizárólag a pótlék- és bírságtartozás mérséklésére vagy elengedésére van lehetőség.

Elbíráláskor a NAV figyelembe veszi:

 • a mindennapi megélhetés költségeit,
 • a rezsiköltségeket,
 • a lakást terhelő hitel havi törlesztőrészletét,
 • a közös háztartáson kívül élő hozzátartozó igazolt támogatását,
 • a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.

A nyomtatvány kitöltésekor kell ezeket az adatokat szerepeltetni.

 

Részletfizetés, fizetési halasztás

Mikor engedélyezhető részletfizetés, halasztás?

 • az adósnak fizetési nehézsége áll fenn, és e miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére nem képes,
 • a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,
 • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát valószínű, hogy az adótartozást egy későbbi időpontban meg tudja fizetni.

Magánszemélyeknél a felróhatóság ellenére is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 

Egyéni vállalkozás esetén ki kell tölteni a 09-es adatlapot is, amely a vállalkozás tárgyévet megelőző évi, és az aktuális évi ( három hónapnál nem régebbi) vállalkozói adatait tartalmazza. Bevételeket költségeket, követeléseket, kötelezettségeket kell feltüntetni. A kérelemhez csatolni kell kata adózók esetén a bevételi nyilvántartást.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés:

 • a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
 • a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra és
 • és a beszedett adóra

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés, ha:

 • az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján egy összegben is képes volna a tartozások megfizetésére,
 • az adózó nem rendelkezik olyan jövedelemmel, illetőleg vagyonnal, amelyből a tartozások későbbi időpontban, vagy részletekben történő megfizetése valószínűsíthető.

 

Érvényét veszíti a fizetési könnyítés, ha:

 • az adózó a részletfizetést, fizetési halasztást nem teljesíti,
 • az adózó a kikötött feltételnek nem tesz eleget.

Ha a fizetési könnyítés érvényét veszíti, a még fennálló tartozást késedelmi pótlékkal együtt, egy összegben kell megfizetni.

 

Ha nem tudunk élni az automatikus részletfizetés lehetőségével, akkor A FAM01-01 lapon tudjuk kiválasztani, hogy mérséklést, részletet, vagy halasztást szeretnénk kérni.

Comments are closed.